نسخه آرشیو پخش آرشیو

زمزمه عرفات آرشیو برنامه ای

یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت: 14:45 | مدت: 2 ساعت 15 دقیقه

پخش دعای عرفه امام حسین(ع)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو