نسخه آرشیو پخش آرشیو

آن نقشه شوم آرشیو برنامه ای

دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت: 18:40 | مدت: 15 دقیقه

بررسی جوانب كودتای 28 مرداد و ارتباط آن با وضعیت فعلی روابط ایران و انگلستان \r\n\r\n\r\n
دكتر قاسم تبریزی(كارشناس تاریخ معاصر)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو