نسخه آرشیو پخش آرشیو

راز های سر به مهر آرشیو برنامه ای

یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت: 21:45 | مدت: 15 دقیقه

روایت تاریخ عاشورا از مردن معاویه و بیعت نكردن امام حسین(ع) و رفتن ایشان به شام
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو