نسخه آرشیو پخش آرشیو

دلاوران آفتاب آرشیو برنامه ای

سه شنبه 12 شهریور 1398 ساعت: 18:40 | مدت: 15 دقیقه

بررسی قیام شهید رئیس علی دلواری، رهبر قیام مردم بوشهر علیه انگلیسی ها و اهمیت توان دفاعی كشورر در مقابل نیروهای بیگانه
دكترغضنفری و دكتر مدبری(كارشناسان سیاسی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو