نسخه آرشیو پخش آرشیو

جوان گشت(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت: 06:40 | مدت: 1 ساعت 20 دقیقه

ترویج فرهنگ گردشگری و ایرانشناسی
گوینده: مهدی مفیدی، تهیه كننده: نیره مرادحاصلی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو