نسخه آرشیو پخش آرشیو

رازهای سر به مهر آرشیو برنامه ای

شنبه 16 شهریور 1398 ساعت: 21:45 | مدت: 15 دقیقه

روایت تاریخ عاشورا از مرگ معاویه و بیعت نكردن امام حسین (ع) و رفتن ایشان به شام\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو