نسخه آرشیو پخش آرشیو

ایستگاه آخر آرشیو برنامه ای

یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت: 18:40 | مدت: 15 دقیقه

تظاهرات 17 شهریور، ریشه های شكل گیری و نتایج آن در انقلاب
آقای دكتر یعقوبی(تاریخ پژوه)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو