نسخه آرشیو پخش آرشیو

قرار آرشیو برنامه ای

دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت: 12:55 | مدت: 25 دقیقه

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع آثار نماز اول وقت- اذان ظهر به افق تهران: 12:59- موذن: مرحوم شیخ سید متولی عبدالعال
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو