نسخه آرشیو پخش آرشیو

تا رهایی(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 2 آبان 1398 ساعت: 12:30 | مدت: 40 دقیقه

توهم هذیان؛ آشنایی با عوارض مواد محرك \r\n
با حضور آقای دكتر قدیرزاده(درمانگر اعتیاد)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو