نسخه آرشیو پخش آرشیو

برگه های پنهان آرشیو برنامه ای

شنبه 4 آبان 1398 ساعت: 21:00 | مدت: 30 دقیقه

مقابله و مواجهه یهود با ادیان آسمانی بویژه اسلام، به استناد آیات قرآن
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو