نسخه آرشیو پخش آرشیو

برگه های پنهان آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 1 آبان 1398 ساعت: 21:00 | مدت: 30 دقیقه

مواجهه قوم یهود با ادیان آسمانی بویژه اسلام- در ابتدای سوره اسراء دوبار به فساد قوم یهود اشاره شده و یك علو كبیر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو