نسخه آرشیو پخش آرشیو

برگه های پنهان آرشیو برنامه ای

دوشنبه 6 آبان 1398 ساعت: 21:00 | مدت: 30 دقیقه

مواجهه یهود با دین اسلام بر مبنی آیات و روایات- تمركز بر تاثیر پذیری فرهنگی جامعه صدر اسلام از فاسقان یهود
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو