نسخه آرشیو پخش آرشیو

گل یا پوچ آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت: 14:00 | مدت: 30 دقیقه

نگاهی به خبرهایی كه در فضای مجازی منتشر می شود و تامل در درستی یا نادرستی آن
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو