نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرمانده آرشیو برنامه ای

دوشنبه 4 آذر 1398 ساعت: 12:40 | مدت: 40 دقیقه

روایت خاطرات دفاع مقدس با حضور افراد اثر گذار در سالهای دفاع مقدس و جوانان نخبه و موفق امروز \r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو