نسخه آرشیو پخش آرشیو

زنگ ایمنی آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 6 آذر 1398 ساعت: 09:00 | مدت: 2 ساعت

مانور زلزله از مدرسه دخترانه ایوب آزاد حسینی واقع در بزرگراه همت غرب
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو