نسخه آرشیو پخش آرشیو

سینما هویت آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 7 آذر 1398 ساعت: 21:30 | مدت: 30 دقیقه

تحلیل و بررسی فیلم های روز دنیا- تفسیر فیلم مادر ساخته دارا نانوسكی بر اساس نشانه شناسان و هرمونوتیك
تهیه كننده: سمانه شهبندی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو