نسخه آرشیو پخش آرشیو

سینما هویت آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت: 21:30 | مدت: 30 دقیقه

تحلیل و بررسی فیلم های روز دنیا- تحلیل فیلم كلبه با نگاه به الهیات مسیحیت- آیا خداوند تجسد می پذیرد؟
تهیه كننده: سمانه شهبندی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو