نسخه آرشیو پخش آرشیو

سرنخ آرشیو برنامه ای

یکشنبه 22 دی 1398 ساعت: 11:15 | مدت: 15 دقیقه

نقش شورای انقلاب در مدیریت روزهای بحرانی ابتدای انقلاب اسلامی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو