نسخه آرشیو پخش آرشیو

به افق نور آرشیو برنامه ای

شنبه 9 فروردین 1399 ساعت: 12:15 | مدت: 1 ساعت 15 دقیقه

دوست دارید به خوبی های شما و جامعه چه چیزهایی اضافه شود؟ برنامه اذانگاهی ظهر- صفات مومنان- اذان: 13:09، موذن: مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی
حجت اللاسلام كثیری(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو