نسخه آرشیو پخش آرشیو

بهار همدلی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت: 15:30 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

صحبت های شنیدنی از جانبازان دفاع مقدس تا سربازان سپید پوش جبهه جنگ با كرونا\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو