نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش خانواده شیرین- قسمت 88 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 1 اردیبهشت 1399 ساعت: 20:45 | مدت: 15 دقیقه

سام با دو برادر، مادر و پدرش در یك آپارتمان زندگی می كنند و به تازگی همسایه ای جدید برای طبقه پایین آمده و....
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: سیما خوش چشم، سعیده فرضی نویسنده: مریم گودرزی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو