نسخه آرشیو پخش آرشیو

به رنگ سپیده آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 4 اردیبهشت 1399 ساعت: 04:45 | مدت: 30 دقیقه

ویژه اذان صبح- اذان صبح به افق تهران: 04:51- موذن: آقای جواد رفیعی
با حضور مهدی رستمی(كارشناس مذهبی)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو