نسخه آرشیو پخش آرشیو

جیك و بیك آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت: 11:00 | مدت: 30 دقیقه

طنز در فضای مجازی- امیر و سمیه و اختلافات خواهر و برادری
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو