نسخه آرشیو پخش آرشیو

فلسطین تنها نیست آرشیو برنامه ای

جمعه 2 خرداد 1399 ساعت: 09:00 | مدت: 30 دقیقه

فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی برای مقاومت مردم فلسطین
آقای دكتر محمد لسانی(كارشناس رسانه)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو