نسخه آرشیو پخش آرشیو

پارسی گویان آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 8 خرداد 1399 ساعت: 16:00 | مدت: 50 دقیقه

تقویت وحدت میان فارسی زبانان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو