نسخه آرشیو پخش آرشیو

تپش مهر آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت: 23:10 | مدت: 15 دقیقه

آشنایی با فعالیت های بسیج جامعه پزشكی\r\n
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو