نسخه آرشیو پخش آرشیو

كارگاهی برای زندگی آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت: 14:05 | مدت: 45 دقیقه

حریم و حدود ارتباط در محیط كار
با حضور دكتر سعید بهزادی فرد(روانشناس)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو