نسخه آرشیو پخش آرشیو

چ مثل چمران آرشیو برنامه ای

جمعه 30 خرداد 1399 ساعت: 16:35 | مدت: 25 دقیقه

ویژه شهادت دكتر چمران(روایت زندگی یك دانشمند مبارز)\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو