نسخه آرشیو پخش آرشیو

سپهر دانش(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 10 تیر 1399 ساعت: 22:10 | مدت: 1 ساعت 45 دقیقه

طرح یك مورد بیماری از اساتید دانشگاه علوم پزشكی تبریز \r\n
ارتباط تلفنی با دكتر احمد كوشا(متخصص عفونی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو