نسخه آرشیو پخش آرشیو

2020(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 24 خرداد 1399 ساعت: 06:00 | مدت: 30 دقیقه

تشویق مخاطب برای كسب آمادگی های فردی برای شروع یك روز تازه
تهیه كننده: عصمت باپیران- مجتبی حسنی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو