نسخه آرشیو پخش آرشیو

سپهر دانش(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 14 تیر 1399 ساعت: 22:10 | مدت: 1 ساعت 45 دقیقه

طرح یك مورد بیماری از اساتید دانشگاه علوم پزشكی بابل \r\n
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+ \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو