نسخه آرشیو پخش آرشیو

عصر تابستان آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت: 15:30 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

آشنایی با مشاغل مختلف در جامعه
خانم مهیمنی و امیر زنده دلان(عوامل برنامه)، پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو