نسخه آرشیو پخش آرشیو

به افق نور(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 31 تیر 1399 ساعت: 12:40 | مدت: 50 دقیقه

برنامه اذانگاهی ظهر- صفات مومنان- اذان: 13:11، موذن: استاد سید مرتضی سادات فاطمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو