نسخه آرشیو پخش آرشیو

دایره(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 3 مهر 1399 ساعت: 11:45 | مدت: 55 دقیقه

نكته هایی كه زوجهای جوان در ابتدای راه می بایست به آن توجه ویژه داشته باشند اذان ظهر به افق تهران: 11:56- موذن: دكتر قاسم رضیعی
تهیه كننده: مجتبی حسنی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو