نسخه آرشیو پخش آرشیو

به افق نور(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 11 شهریور 1399 ساعت: 11:45 | مدت: 1 ساعت 40 دقیقه

برنامه اذانگاهی ظهر- صفات مومنان- اذان: 13:04، موذن: استاد حسین صبحدل
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو