نسخه آرشیو پخش آرشیو

خیابان ایران آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت: 21:35 | مدت: 25 دقیقه

سایه(روز گرامیداشت سالمندان)، بعضیا بزرگترن و میشن سایه، بعضیا سنشون مهم نیس اونا به خاطر وسعت روحشون میشن بزرگتر، میشن سایه ای برای یك سرزمین، مثل اون نوجونی كه وقتی رفت جبهه سیزده سال داشت. 20 سالگی اسیر شد و وقتی برگشت سی ساله نبود؛ انگار، خیلی بزرگتر بود خیلی مردتر با سایه ای بلندتر برای آرامش مردمان یك سرزمین.\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو