نسخه آرشیو پخش آرشیو

خیابان ایران آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت: 21:35 | مدت: 25 دقیقه

عدد چهل(همزمان با اربعین)، بعضی عددا فقط عدد نیستن اونا مفهومن، مفاهیمی كه به ما چیزهای مختلفی رو منتقل میكنه، مثل سوم خرداد، مثل هشت سال دفاع مقدس، مثل 175 غواص شهید، مثل 40 روز انعكاس پیام جهانی آزادی طلبی امام حسین(ع)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو