نسخه آرشیو پخش آرشیو

نور هشتم آرشیو برنامه ای

شنبه 26 مهر 1399 ساعت: 12:40 | مدت: 50 دقیقه

ویژه شهادت امام رضا(ع)، داستان روایت پرستاران جهادی و همچنین مستندی از دختر 19 ساله ای كه او نیز به صورت جهادی در یكی از بیمارستان ها به بیماران كرونایی خدمت می كند را شرح می دهد. روایت این برنامه را امیر حسین كاشفی كه خود او نیز پزشك است بیان می كند.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو