نسخه آرشیو پخش آرشیو

تصویر خیال آرشیو برنامه ای

جمعه 23 آبان 1399 ساعت: 19:10 | مدت: 50 دقیقه

تحلیل و بررسی روانشناختی فیلم بنفشه آفریقایی
با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو