نسخه آرشیو پخش آرشیو

دین و دانش آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 4 دی 1399 ساعت: 14:50 | مدت: 40 دقیقه

نتایج و آثار پذیرش منطق توحیدی- فهم معرفت توحیدی با بهره گیری از قرآن كریم و معرفت توحیدی و جایگاه آن در صورتهای گوناگون منطق
علی اصغر شرفی(تهیه كننده)، دكتر محمدعلی عبداللهی و دكتر كاظم فولادی قلعه(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو