نسخه آرشیو پخش آرشیو

دین و دانش آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت: 14:50 | مدت: 40 دقیقه

تبیین دیدگاه وحی درباره قضا و قدر و سرنوشت و قضا و قدر
علی اصغر شرفی(تهیه كننده) و دكتر برنجكار و دكتر عباس قربانی(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو