نسخه آرشیو پخش آرشیو

مخاطب خاص(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 20 دی 1399 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

ایران به چه مقدار واكسن كرونا نیاز دارد؟ همكاری مشترك برای تولید واكسن چقدر به نفع ماست؟\r\n
ارتباط تلفنی با دكتر ایزدی(اپیدمیولوژیك)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو