نسخه آرشیو پخش آرشیو

مخاطب خاص(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 27 دی 1399 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

بایدها و نبایدهای مدیریت پاندمی در كرونا در شرایط فعلی
ارتباط تلفنی با آقای دكتر اشراقی(دبیر انجمن پدیدار شناسی سلامت و عضو كمیته ارزیابی و پیشنهادات ستاد تهران) و دكتر سوری(اپیدمیولوژیست)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو