نسخه آرشیو پخش آرشیو

پاسخگو(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 28 دی 1399 ساعت: 08:15 | مدت: 45 دقیقه

پرسش و پاسخ موضوعات كرونایی
با حضور دكتر عبدالرضا نوروزی(دكترای تغذیه)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو