نسخه آرشیو پخش آرشیو

پاسخگو(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 29 دی 1399 ساعت: 08:15 | مدت: 45 دقیقه

اختلال وسواس شستشو در ایام كرونا
با حضور دكتر هادی معتمدی(روانپزشك)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو