نسخه آرشیو پخش آرشیو

پسر علی، برادر همه آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت: 23:05 | مدت: 50 دقیقه

نقش تربیت علوی در شكل گیری شخصیت حضرت عباس
كارشناس مجری: آقای سید كمال هاشم زاده، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو