نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفتگوی 21 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت: 21:10 | مدت: 20 دقیقه

طرح و مطالبه مسائل و دغدغه های فرهنگی و اجتماعی نظام
محمدجواد امامی(گوینده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو