نسخه آرشیو پخش آرشیو

نقل و نبات آرشیو برنامه ای

سه شنبه 25 خرداد 1400 ساعت: 22:30 | مدت: 30 دقیقه

نمایشی طنز مربوط به انتخابات
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو