نسخه آرشیو پخش آرشیو

میزان آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت: 20:00 | مدت: 20 دقیقه

بررسی اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری (مدظله) درباره انتخابات
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو