نسخه آرشیو پخش آرشیو

فتح نامه خرمشهر آرشیو برنامه ای

دوشنبه 3 خرداد 1400 ساعت: 09:00 | مدت: 1 ساعت

فتح خرمشهر در عملیات بزرگ بیت المقدس\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو